ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 89

Адабиёти дидактикӣ

Адабиёти дидактикӣ - анвои адабӣ, ки дар онҳо шакли бадеӣ барои ифодаи маводи ғайрибадеӣ ба кор бурда мешавад.

Адабиёти илмии бадеӣ

Адабиёти илмии бадеӣ, як навъи махсуси адабиёт, ки дар он аз илму пажӯҳишҳо, гуногунадешиҳои илмӣ, тақдири кашшофон – донишмандон сухан меравад.Адабиёти илмии бадеӣ аз ҷиҳати мундариҷаву мазмун, услуби эҷод дар доираи адабиёти бадеӣ, ҳуҷҷатӣ публ ...

Адабиёти илмӣ

Адабиёти илмӣ - маҷмӯи асарҳои хаттӣ, ки дар натиҷаи тадқиқот, хулосаи назариявӣ дар доираи усули илмӣ эҷод шудаанд. адабиёти илмӣ бо мадраку бурҳони қотеъ асоснок гардида, аз образҳои бадеию тахайюлӣ орӣ мебошад. Навобаста аз соҳаи мушаххаси дон ...

Адабиёти классикӣ

Адабиёти классикӣ - адабиёти асили гузашта, ки ба он мавзӯву мазмунҳои инсондӯстӣ, ғояҳои нек ва ҳунари баланд хос аст. Намояндагони Адабиёти классикӣ анъанаҳои асили саромадонро давом дода, дар шакл ва мундариҷаи асарашон навовариҳо кардаанд, ки ...

Адабиёти Корея

Адабиёти Корея аввалҳои мелод дар асоси фолклори бостонаиКорея ривоч ёфтааст.То охири садаи XIX асарҳои бадеи ба забони корейи ва хитойи офрида мешуданд.

Адабиёти космографӣ

Адабиёти космографӣ - як намуди махсуси адабиёти илмии оммавист, ки ибтидои асрҳои миёна ба вуҷуд омадааст. Адабиёти космографӣ бо истилоҳи "аҷоибот" низ маълум буда, дар он бештар тасаввуроти ибтидоии инсон дар бораи оламу одам ва рӯйдодҳои аҷои ...

Адабиёти методӣ

Адабиёти методӣ - маводи раҳнамунсози таълимӣ. Аз рӯи аҳамият ва истифода ба гурӯҳҳои зерин ҷудо мешавад: Адабиёти методие, ки роҳ, усул, тарзу тариқ ва воситаҳои таълими фанҳои алоҳидаро фаро мегиранд. Аз онҳо бештар муаллимону мушовирон истифод ...

Адабиёти омиёна

Адабиёти омиёна - осори бадеиест, ки барои қонеъ кардани орзуву ормонҳои бадеиву зебоипарастонаи мардуми одӣ офарида шудааст. Адабиёти омиёна дар адабиётшиносӣ бо истилоҳоти "адабиёти халқӣ", "насри ривоятӣ", "насри омиёна", "достонҳои омиёна" ёд ...

Адабиёти тасаввуф

Адабиёти тасаввуф - маҷмӯи осори адабӣ ба назму наср, ки дар онҳо андеша ва таълимоти намояндагони тасаввуф ва ирфон ифода ёфта ва тарғиб шудааст. Тасаввуф ҷараёни мазҳабию фалсафӣ ва мафкуравиест, ки асоси онро худошиносӣ, камолоти маънавии инсо ...

Адабиёти таълимӣ

Адабиёти таълимӣ - маводе, ки ҳамчун манбаъ дар донишандӯзӣ, ҳосил намудани маҳорату малака, худомӯзӣ ва рушди мутаносиби ҷаҳонбинии хонандагон истифода мешавад. Адабиёти таълимӣ мутобиқи зарурат ва дараҷаи истифода ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: 1) ...

Адабиёти таърихӣ

Адабиёти таърихӣ - як навъи адабиёти асрҳои миёна, ки воқеаҳои таърихиро дар перояи бадеӣ ифода мекунад. Дар ин гуна асарҳо, аз як тараф, тасвир ба андозае ҷамъбаст шуда, аз воқеият дур гардидааст ва шакли бадеиро гирифтааст. Аз тарафи дигар, дар ...

Адабиёти шӯравӣ

"Адабиёти советӣ" - маҷаллаи адабии мусаввари яҳудиёни тоҷикзабони Осиёи Марказӣ, нашрияи Кумитаи халқии маориф ва ИН Ӯзбекистон. Солҳои 1931 – 41 дар Тошканд ба забони тоҷикӣ ба табъ мерасид. Дар ҳайати таҳририяи он М. Аминов, Анқабой, Ю. Кӯраев ...

Адабиёти ҳуҷҷатӣ

Адабиёти ҳуҷҷатӣ – маънои истилоҳ дар журналистика: ҳисобот, суратҷаласаҳо, қарорҳо, нақшаҳо ва маводи дигаре, ки фаъолияти муассисаву ташкилотҳоро бевосита бо ҳуҷҷат асоснок мекунанд. жанрҳои публитсистика; адабиёти бадеие, ки дар заминаи фактҳо ...

Адабиёти ҷадидия

Истилоҳи "ҷадид" ба маънои навпараст дар Тотористон охири садаи XIX зуҳур карда, дар Бухоро ва Туркистон дар давраи Инқилоби якум дар Россия 1905 – 1907 ба расмият даромад. Пайравони ин ҷараён ислоҳоти раванди таълимро дар мактабу мадраса тарғиб ...

Адабиётшиносии тоҷикии асри 19

Дар садаи XIX Гегел дар "Лексияҳо оид ба эстетика" рушди фарҳангу ҳунарро аз Шарқи Қадим то замони худ аз назар гузаронд ва ин нақшаи таърихии ӯ моҳиятан идеалистӣ бошад ҳам, фарогири рӯҳи таърихият ва диалектика буд. Гегел дар асарҳояш ба фардия ...

Адабиётшиносии тоҷикии замони шӯравӣ

Оғози рушди адабиётшиносии тоҷикии замони шӯравӣ бо номи Садриддин Айнӣ вобастагӣ дорад. Айнӣ бо "Намунаи адабиёти тоҷик", бо рисолаҳое, ки дар бораи Фирдавсӣ, Ибни Сино, Рӯдакӣ, Саъдӣ, Бедил, Навоӣ ва дигарон навиштааст, дастурҳои асосии омӯзиши ...

Адабиётшиносии тоҷику форсии асри 15

Нақди адабӣ, хусусан нақди шеър дар садаи XV бисёр ривоҷ ёфта буд. Дар маҷлисҳоишоҳона,ҷамъомадҳоиаҳли шаҳр, маҳфилҳои адибон ва маҳфилҳои арбоби сулуку ирфон базмҳои адабӣ ва мубоҳисаҳои шеършиносӣ барпо мегардиданд. Шоирон дар чунин анҷуманҳо ш ...

Адабиётшиносии тоҷику форсии асрҳои миёна

Адабиётшиносии асрҳои миёна рукнҳои назарияи адабиётро, аз ҷумла дар баҳси моҳияти шеър ва наср, нақди адабиро дар баррасии балоғати шеъру сухан ва таърихи адабиётро дар тазкираҳо бо худ дошт. Аз ҷумла адаби назариявии садаи XV нишон медиҳад, ки ...

Акмеизм

Акмеизм - равияи модернистӣ дар назми солҳои 10 садаи XX рус, ки дар натиҷаи бӯҳрони маданияти буржуазӣ дар даврони пеш аз инқилобӣ ба майдон омадааст. Намояндагони он Н. С. Гумилев, С. М. Городеский, А. А. Ахматова, О. Э. Менделштам ва дигарон д ...

Акҳяна

Акҳяна - жанрҳои ривоятии адабиёти қадими халқҳои Ҳиндустон. Дар Ведаҳо акҳяна – порчаҳои эпикӣ ва муколамаҳои драмавие вомехӯранд, ки сужети онҳо дар адабиёти классикии санскрит, аз ҷумла дар драмаҳои Калидаса, инкишоф ёфтааст. Акҳянаро ибтидои ...

Анъана ва навоварӣ

Анъана дар адабиёт ба давра ва наслҳои баъдина расондани таҷрибаи ғоявию бадеии осори фолклорӣ - эҷодиёти даҳанакии халқ, офаридаҳои суханварони бузурги гузашта - Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Низомӣ, Носири Хусрав, Умари Хайём, Ҷалолуддини Румӣ, Саъдиву Ҳоф ...

Афзалу-т-тазкор фӣ зикри-ш-шуаро ва-л-ашъор

"Афзáлу-т-тазкóр фӣ зикри-ш-шуарó ва-л-ашъóр" - тазкираи Афзал Махдуми Пирмастӣ, ки таълифаш соли 1904 ба охир расидааст.

Баҳлул

Баҳлул - қаҳрамони латифаҳо, ҳикояҳо, афсонаҳои халқии арабӣ ва форс-тоҷик. Дар осори арабӣ бо номи Далқаки дарбори Ҳорунаррашид маъруф аст. Шахси воқеӣ, таърихӣ будааст, ки номаш дар осори таърихию адабӣ, аз ҷумла осори Ибни Арабӣ, "Таърихи гузи ...

Баҳористон

"Баҳористон" - асари ахлоқию тарбиявии Абдурраҳмони Ҷомист, ки с. 1487 дар пайравии "Гулистон" -и Саъдии Шерозӣ чун китоби дарсӣ барои писараш Зиёуддин Юсуф таълиф шудааст. "Баҳористон" аз муқаддима ва ҳашт боб равза иборат аст: дар ҳикоёти тамси ...

Бузургзодашиносӣ

Бузургзодашиносӣ, як бахши муҳими илми филологияи тоҷик, ки ба омӯзишу таҳқиқи рӯзгор, осор ва мақоми илмии яке аз олимони маъруфи ҳавзаи суханшиносии тоҷикии солҳои 30–40-уми садаи ХХ, забоншинос, адабиётшинос ва фолклоршинос Лутфулло Бузургзода ...

Ганҷинаи нақди адабӣ

Ганҷинаи нақди адабии Соҳиб Табаров - махзани осори адабӣ-танқидӣ, адабиётшиносӣ, китобҳои китобхонаи шахсии олим ва мунаққиди тоҷик С. Ш. Табаров, ки ба муносибати 80-солагии ӯ дар ноҳияи Муъминободи вилояти Хатлон таъсис ёфтааст. Маросими ифтит ...

Жанр

Эротика Филми комедиявӣ Филми моҷароӣ Драма Филми таърихӣ Филми даҳшатнок Филми мустанад Уестерн Мелодрамма Фантастика Филми детективӣ Триллер Филми ҷангӣ

Лайлӣ ва Маҷнун

Лайлӣ ва Маҷнун - асари фольклор ва адабиёти хаттии халқҳои Шарқ, ки дар садаи VII омезиши саргузаштҳои воқеӣ, ривоят ва афсонаҳои мардуми араб ба вуҷуд омада, нусхаҳои зиёде пайдо кардааст. Ин достон назира ба достонҳои хамноми Низоми Ганҷавӣ ва ...

Назм

Назм -сухани манзум сухане, ки бар хилофи наср бо вазну кофия гуфта мешавад. Адабиёти бадеӣ аз ибтидо ҳамчун назм ба вуҷуд омадааст.Аксар навъҳои адабиёти атиқа, адабиёти қадиму асри миёнагии тоҷик ва халқҳои шарқ асрҳои миёна. Замони Эҳё ва клас ...

Нашри академикӣ

Нашри академикӣ – интишори асари илмӣ, ҳар гуна адабиёт, ки дар асоси талаботи матншиносӣ: муқоисаи нусхаҳо, истифодаи манобеъ, нишон додани адабиёт, тартиби феҳраст, эзоҳот ва амсоли ин чоп шудааст.

Пурфурӯш

Бестсе́ллер - китоберо гӯянд, ки аз ҷониби хонандагон хуб пазируфта шуда, бо адади зиёд нашр мешавад ва бозоргир аст. Мафҳуми бестселлер дар охири садаи XIX дар ИМА пайдо шудааст. Баъзан дар натиҷаи аз ҳад зиёд реклама кардан китоб ба бестселлер ...

Робинзон Крузо

"Робинзон Крузо" - романи Даниэл Дефо буда, бори аввал апрели соли 1719 чоп шудааст. Номи кутоҳаш қаҳрамони аслӣ. Номи пурраи ин асар "Ҳаёти ғайриоддӣ ва ҳайратангези саргузашти Робинзон Крузо, маллоҳ аз Йорк, ки тайи 28 сол дар ҷазираи беодам, н ...

Феҳристи нависандагони Тоҷикистон

Ин феҳристи номҳои достоннависони тоҷикистонӣро дар бар мегирад ва ба даврони муосир мепардозад. Барои достонсароёни қадимӣ, ба достонсароёни эронӣ руҷуъ кунед. Ба ҳар нависанда дар бахши марбут ба замони оғози кораш ишора шудааст. Абдумалик Баҳо ...

Хамса

"Хамса" - панҷ достони алоҳидаи як адибро гӯянд, ки дар як муҷаллад гирд оварда шудаанд. Анъанаи "хамса" -гӯӣ нахустин маротиба дар адабиёти форс-тоҷик пайдо шуда, баъди асрҳои 13 - 14 дар адабиёти дигар мардумони Машриқзамин ҷорӣ гардидааст. Дар ...

Ғазал (маъноҳо)

Ғазал - 1. Ғазал - Аз анвои маъмули шеърӣ. 2. Ғазал - Дар истилоҳи аҳли мусиқӣ аз навъи хоси тасниф суруд ё тарона дар мусиқии устодонаи ҳавзаи иҷроии Ҳинд "Ғазал" - аз анвои маъмули шеърию мусиқӣ, ки ихтирои онро ба Амир Хусрави Деҳлавӣ 1253 - 1 ...

Қисса

Қисса - яке аз навъҳои насри шифоҳии фолклори тоҷик мебошад, ки дар адабиёти хаттӣ низ мавқеъ дорад. Дар мундариҷаи он силсилаи ҳодисаҳои бофтаву таърихӣ ва саргузашту корнамоиҳои шахсони мӯътабари динию мазҳабӣ ва қаҳрамонҳои ормонии мардум дар ...

Дин

Дин, одат, тоат, ислом, тавҳид, мулк, тадбир, сират, ҳол ва тазаллул) - дар истилоҳ ба маънои кеш, ойин ва роҳу равиш.

Айнуляқин

Айнуляқин - баъди илмуляқин зинаи дуюми маърифати тасаввуф аст, ки зимни он гӯё ба ориф кашфи асрори илоҳӣ муяссар мешавад. Ин зинаи дониш на ба воситаи ақлу далелҳои илмӣ, балки ба василаи муроқабаи ирфонӣ, ки гӯё дар қалби суфӣ ба вуҷуд меояд, ...

Ал-ислоҳ

"Ал-ислоҳ" - маҷаллаи таърихӣ-адабии динӣ, ки солҳои 1915 – 18 ба забони туркии чиғатойӣ дар Тошкент чоп мешуд. Дар як моҳ ду бор ба табъ мерасид. Аввал ношираш Абдурраҳмон Содиқ, сонӣ Аскархон Паҳлавон буданд. "Ал-ислоҳ" дини исломро ситоиш ва и ...

Алмуваҳҳидун

Алмуваҳҳидун - сулола ва давлати феодалӣ. Дар натиҷаи рақобати динию амалиёти сиёсии қабилаҳои барбари Африқои Шимолӣ ба муқобили Алмуробитун ба вуҷуд омадааст. Асосгузор ва пешвои ҳаракат Ибни Тумарт, худои ягонаро мепарастид. Тақрибан солҳои 12 ...

Антропоморфизм

Антропоморфизм шакли ибтидоии ҷаҳонбинӣ мебошад ва бештар дар тасаввурот дар бораи Худоҳо мушоҳида мешавад. Инсони ибтидоӣ ва дар ҷамъиятҳои синфӣ аз маълумот маҳрум ва таҳти истисмор монда, бинобар содалавҳӣ ва нафаҳмидани моҳияти аслии падидаҳо ...

Ақд (никоҳ)

Ақд - аҳд, созиш, гиреҳ, паймон ва истилоҳи динӣ, ин ҷо асосан ба маънои никоҳ аст. Ақди никоҳ бастан яке аз талабҳои муҳими тарзи ҳаёти мусулмонӣ буда, ин маросим барои домодшаванда ва арӯсшаванда бояд дар ҳузури мулло ва падарвакилҳо сурат гира ...

Буддоия

Будда бо ин аломат дар буддоӣ - мавҷудоте, ки ба равшанӣ расидааст. Сиддхартха Гаутама, ки аз рӯи дини Буддоӣ асосгузори дин мебошад. Сиддхартха Гаутама Буддо, ки аз солҳои 623 то 543 пеш аз мелод зиндагонӣ кардааст ва соли 588 пеш аз мелод ба ба ...

Динсолорӣ

Дар ҷаҳони имрӯза се таърифи мафҳуми динсолорӣ маълум аст: сиёсатшиносон мӯътақиданд, ки дар низоми динсолорӣ руҳониён ва дин дар муайян кардани сиёсати давлат нақши калидӣ доранд; ба ақидаи ҳуқуқшиносон динсолорӣ чунин шакли идоракунӣ мебошад, к ...

Динҳои қабилаӣ

Динҳои қабилаӣ, динҳои қавмбовар - як истилоҳи расмшуда дар диншиносӣ аст. Пайравони динҳои қавмбовар аз роҳи фарҳанг, аслу насаб ва нажод ё суннатҳои фарҳангии муштарак бо ҳам дар пайванданд. Мушаххасаҳои ингуна аз динҳо, маҳдудияти он ба доираи ...

Ислом

Ислом ё дини ислом - яке аз динҳои ҷаҳонӣ аст. Маънои калимаи "ислом" - "таслим шудан" "қабул доштан" мебошад. Дар забони арабӣ калимаи ислом - сифати феълист, ки аз феъли سلم гирифта шуда, маънояш эмин гирифтан, дар паноҳ гирифтан, озод шудан ме ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →