ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 96

Абдуллоҷон Бобоҷонов

Колхозчӣ, табелчӣ 1946 - 1956, сардори бригадаи пахтакории колхози "40-солагии Октябр" -и ноҳияи Хуҷанд 1975. Бригадаи Абдуллоҷон Бобоҷонов дар солҳои 1972 - 1973 аз навъи пахтаи маҳиннах ҳосили фаровон ба даст овард.

Абдулмалик ибни Марвон

Соли 646 дар Мадина ба дунё омадааст. Дар манбаъ ва маъхазҳои таърихӣ Абдулмалик сахтгир ва сангдилу бераҳм ёдрас шудааст, ки дар фурӯ нишондани қиёму шӯришҳо маъруф буд. Дар даврони ҳукуматдории ӯ футӯҳоти араб хеле тавсеа ёфт ва бисёр минтақаҳо ...

Абдулмалики II

Пас аз суқути салтанати бародараш Мансури II ибни Нӯҳ сардори давлат шуд. 16 майи 999 дар ҷанги назди Марв аз Маҳмуди Ғазнавӣ сахт шикаст хӯрд ва Хуросонро ба ӯ гузошта ба Бухоро баргашт. Тирамоҳи ҳамон сол ба Бухоро Наср ибни Алии Қарохонӣ ҳуҷум ...

Абдулмалики Ҷувайнӣ

Соли 1028 дар Ҷувайн, наздикии Нишопур ба дунё омад. Номи пурраи ӯ: Абулмаъолӣ Абдулмалик ибни Абдуллоҳ ибни Юсуф ибни Муҳаммад ибни Абдуллоҳ Ҷувайнии Нишобурии Шафеъӣ.

Абдулманони Котиб

Аслан аз Тошканд аст. Дар навиштани ҳафт навъи хат моҳир буда, асарҳои бисёреро китобат намудааст. Аз ҷумла асарҳои Иноятуллоҳи Шайхи Бухороӣ "Ҳошияи Охунди Шайх" 1901, таҳти рақами 8372, Мавлавӣ Абдулҳай "Ӯҳдат-ур-риоя" 1909, таҳти рақами 7509, ...

Абдулмаҷид Абҳарӣ

Дар шаҳри Ғазна таваллуд ёфта, то охири умр дар ҳамин ҷо зиндагӣ ва эҷод кардааст. Мувофиқи маълумоти тазкиранигор Муҳаммад Авфии Бухороӣ Абҳарӣ аз шоирони маъруфи дарбори Салчуқиён буда, ҷамолушшуаро унвон дошт. Муҳаммад Авфӣ ӯро чун "абҳари бӯс ...

Абдулмаҷиди Толиқонӣ

Ӯ яке аз беҳтарин устодони навъи хати шикаста буда, дар навиштани хатҳои настаълиқ ва таълиқ низ моҳир будааст. Ба ҳунари хаттотии Абдулмаҷиди Толиқонӣ бисёр устодони баъдина – Муҳаммад, Қосим, Абдулваҳҳоб Мӯътамадуддавла ва дигарон баҳои баланд ...

Абдулмӯъмини Самарқандӣ

Зодгоҳаш Самарқанд. Абдулмӯъмини Самарқандӣ асарҳои бисёреро китобат карда, дар хушнависӣ машҳури замонаш гардидааст. Намунаи беҳтарини асари китобаткардаи ӯ девони "Хазоин-ул-маонӣ" -и Алишери Навоӣ 1840 мебошад, ки бо хати зебои настаълиқ рӯи к ...

Абдулназар Абдуласанов

Хатмкардаи курсҳои яксолаи омӯзишгоҳҳои олии умумиқӯшунии фармондеҳии шаҳрҳои Боку 1967 ва Тошканд 1968, Академияи ҳарбии ба номи М. А. Фрунзеи шаҳри Маскав 1986.

Абдулраҳим Абдулҳасанов

Хатмкардаи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон 1983. Солҳои 1983 – 1986 муфаттиши прокуратураи нақлиётии Тоҷикистон, 1987 – 91 сармуфаттиш оид ба корҳои махсусан муҳим дар назди Прокурори ҶШС Тоҷикистон, 1991 – 92 муовини прокурори ...

Абдулфаттоҳ (хаттот)

Зодгоҳаш Бухоро. Дар навиштани чанд навъи хат, бахусус анвои хати настаълиқ машҳур будааст ва китоби бисёреро бо хати зебову хоно китобат намудааст. "Кимиё" ном китобе бо хати зебои ӯ рӯнавис шудааст, ки аз 303 варақ иборат буда, таҳти рақами 156 ...

Абдулхайр Бадалов

Хатмкардаи Институти кимиёи технологии Маскав 1970. Ассистент, муаллими калон ва дотсенти ИПТ 1970–92, мудири кафедраи кимиёи умумӣ ва ғайриорганикӣ 1992–2003, ноиби ректор оид ба корҳои илмӣ 2003–06, декани факултети кимиёи технологӣ ва металлур ...

Абдулхолиқи Ғиҷдувонӣ

Абдулхолиқи Ғиҷдувонӣ ибни Абдулҷамил - назариётчӣ ва асосгузори тариқати хоҷагон, пири рӯҳонии Баҳоуддини Нақшбанд, яке аз шогирдони маъруфи Хоҷа Юсуфи Ҳамадонӣ.

Абдулғании Хоразмӣ

Китоб аз чор қисм иборат буда, дар қисми аввал муаллиф моддаҳои одӣ ва мураккаби дорубоб, дар қисми дуюм маводи мураккаберо баён кардааст, ки зимни муолиҷаи баъзе бемориҳо таъсир мерасонанд қисми сеюм ба баёну тасвири маводи дорубобе бахшида шуда ...

Абдулғафури Лорӣ

Дар сарчашмаҳои таърихию динӣ ва адабӣ чун шахси таҳсилдида, огоҳ аз улуми мутадовилаи замонаш тавсиф шудааст. Рутбаи Мавлоно гирифтани Абдулғафури Лорӣ гувоҳи он аст, ки ӯ ба дараҷаи баланди илму фазли замони худ - ба устодӣ расида будааст. Писа ...

Абдулғаффор Махдуми Булбул

Аз шогирдони Абдуллатифи Ҳисорӣ буда, дастнвис ва қитъаҳои ба қалами ӯ тааллуқдоштаро гирдоварӣ намудааст. Ашъори чанде аз шоирони хуҷандиро ҷамъ оварда, онҳоро бо хати зебо китобат кардааст. Аз ҷумла намунаи ашъори худашро бо хати хоною дилчасп ...

Абдулғозихоҷаи Истаравшанӣ

Асарҳои бисёрро китобат намудааст. Дар китобат ва рӯйбардор намудани "Чор девон" -и Алишер Навоӣ охири солҳои 40 садаи XIX иштирок дошт. Соли 1848 "Хамса" -и Навоиро бо хати басе зебою хоно китобат кардааст, ки дорои арзиши баланди бадеист.

Абдулқаюм ибни Худойберган

Зодгоҳаш Қӯқанд. Бештар китобҳои дарсиро рӯйнавис мекардааст. "Шарҳи Ҳошияи Қутбӣ" ва "Шамсия" -и Қутбуддини Розӣ аз осори китобати Абдулқаюм мебошад, ки соли 1893 дар Тошканд ба табъ расидаанд.

Абдулқаҳҳор ибни Устоди Қӯқандии Самарқандӣ

Абдулқаҳҳор қитъа ва асарҳои ҷудогонаро бо анвои хат китобат кардааст. Аз осори хаттотиаш танҳо "Маҳбуб-ул-қулуб" -и Алишер Навоӣ, ки соли 1809 бо хати хеле зебову хоно китобат шудааст, то мо расидааст. Асари мазкур дар Ганҷинаи дастнависҳои шарқ ...

Абдулқаҳҳори Самарқандӣ

Абдулқаҳҳори Самарқандӣ аз мардони фозили асраш буда, доир ба илми қофия ва арӯз рисолаи "Арӯзи Ҳумоюн" -ро таълиф кардааст. Ҳарчанд ин рисола дар тақлиди "Ал-Мӯъҷам" -и Шамси Қайси Розӣ ва "Меъёр-ул-ашъор" -и Насируддини Тӯсӣ таълиф шудааст, мис ...

Абдулқодир ибни Сайид Абдулваҳҳоб

Аслан аз Хуросон буда, чанд муддат дар дарбори Амир Темур котибӣ кардааст. Бино ба маълумоти "Қомус-ул-аълом" -и Шарафуддини Сомӣ Абдулқодир ду китобро китобат карда будааст, ки мутаассифона, то замони мо омада нарасидаанд.

Абдулқодири Бадоюнӣ

Абдулқоди́ри ибни Мулукшоҳ ибни Ҳомиди Бадоюнӣ мутахаллис ба "Қодирӣ" - шоир, мутарҷим ва муаррихи форсизабони Ҳиндустон.

Абдулқодири Гелонӣ

Абдулқодири Гелонӣ дар синни 18-солагӣ ба Бағдод омада аз Абузакариёи Табрезӣ илмҳои маъмули замонашро омӯхт, фиқҳу тасаввуфро бағоят хуб медонист. Таълимоти тасаввуфии ӯ ба мазҳабҳои шофеия ва ҳанбалия наздикӣ дошт. Мутобиқи иттилои маъхазҳо Абд ...

Абдулқодири Муҳандаси Самарқандӣ

Дар тармими мадрасаи Улуғбек чун меъмор ва кошикор ҳиссаи арзанда гузоштааст. Абдулқодир ёдгориҳои меъмории Масҷиди Хизр, Мадрасаи нав, муаззинхонаи Қӯшҳавз Самарқанд ва ғайраро кошикорӣ кардааст. Дар аввали солҳои 30 садаи XX бо роҳбарии професс ...

Абдулқодири Суҳравардӣ

Абунаҷиб ибни Абдуллоҳ Абдулқодири Суҳравардӣ - мутафаккири мутасаввиф, муассиси тариқати суҳравардия.

Абдулқодири Чалдивор

Дар сохтмони девори Масҷиди Қозикалон, Ҳавзи баланд, масҷиди Хоҷа Нисбатдор, баъзе иморатҳои маҷмааи Мақбараи Хоҷа Абдуи Дарун ва мақбараи Хоҷа Дониёр роҳбарӣ кардааст.

Абдулқодири Қорӣ

Дар маҳаллаи Хишткӯпруки Хуҷанд ба дунё омадааст. Аз оилаи коргар. Дар мадрасаи Муҳаммадалихони Қӯқанд таҳсил намуда, илмҳои замонаашро ба хубӣ аз худ намудааст. Аз улфатон ва дӯстони наздики шоир Муқимӣ буд. Гулчини рубоиёти бо қалами ҷалӣ ғавс ...

Абдулқодири Ҳофиз

Аз овони ҷавонӣ ба шеъру мусиқӣ ворид шуда, маҳорати сарояндагию навозандагиашро дар шаҳрҳои Самарқанд, Бухоро, Хуҷанд такмил дод. Асосгузори сулолаи мутрибони ҳирфаии Қодириён. Абдулқодир дар навохтану сурудани шохаҳои созию овозии "Шашмақом" ма ...

Абдулқодирони Хаттак

Ба забони пушту менавишт. Аз осори Абдулқодирхони Хаттак "Девони ашъор" 3500 байт; Қандаҳор, 1938, "Ҳадиқаи Хаттак", "Насиҳатнома" маъруфанд. Мавзӯи осораш ишқи ирфонӣ, тавсифи ахлоқи ҳамида, ҷавонмардиву далерӣ, мазаммати зулму зӯроварӣ мебошад. ...

Абдулқуддус Гангӯҳӣ

Абдулқуддуси Гангӯҳии Аҳмадӣ фарзанди Муҳаммад Исмоил - донишманд, ориф ва адиби форсизабони Ҳинд, шайхи силсилаи чиштияи собирия, муриди шайх Муҳаммад ибни Ориф ибни Абдулҳақ.

Абдулҳай (хаттот)

Устод Шамсуддини Самарқандӣ ӯро ба тарбият гирифта, тамоми нозукиҳои ин ҳунарро ёд додааст. Дере нагузашта Абдулҳай чун мусаввири дарбори Султон Увайси Ҷалоирӣ ном мебарорад ва шӯҳраташ аз ҳудуди давлати Ҷалоирия, ки пойтахти он Бағдод буд, берун ...

Абдулҳамиди Котиб

Дар оғози фаъолият дар шаҳрҳои гуногуни Ироқ ба таълими кӯдакон машғул шудааст. Баъдан дар девони халифаҳо Язид ибни Абдулмалик ҳукмр. 720 – 724, Ҳишом ибни Абдулмалик ҳукмр. 724 – 743 ва охирин халифаи умавӣ Марвон ибни Муҳаммад ҳукмр. 744 – 750 ...

Абдулҳамиди Муҳманд

Дар анвои шеъри классикии форс-тоҷик – ғазал, рубоӣ, маснавӣ ва шакли шеърии мухаммас асар эҷод кардааст. Ақоиду андешаҳои ахлоқӣ ва тасаввуфиаш дар маҷмӯаи ашъораш – "Дурру Марҷон" ифода ёфтаанд. Азбаски дар шеър пайрави Мирзо Абдулқодири Бедил ...

Абдулҳақ Бетоб

Таълими ибтидоиро дар оила гирифта, сипас дар мадраса улуми динӣ, адабиёти форсӣ ва арабиро омӯхт. Аз соли 1918 дар мактабу мадрасаҳо ба таълиму тарбия шуғл варзида, солҳои охир профессор Донишгоҳи Кобул буд. Дар шеър аз сабки ҳиндӣ пайравӣ мекар ...

Абдулҳақи Деҳлавӣ

Абдулҳа́қи Деҳлавӣ ибни Сайфуддини Деҳлавии Бухороии Туркӣ - суфии маъруф, шоир, муаррихи таърихи ислом ва ҷуғрофидон.

Абдулҷаббор (хаттот)

Роҷеъ ба ҳаёт ва фаъолияти Абдулҷаббор то ҳол маълумоти кофӣ дастрас нашудааст. Намунаҳои хати ӯ дар китобхонаҳои Лондон, Париж маҳфузанд.

Абдулҷаббори Меъмор

Аз осори меъмории Абдулҷаббори Меъмор то замони мо баъзе намунаҳо расидаанд. Тарҳи Мадрасаи Шердори Регистони Самарқанд амали ӯ буда, солҳои 1619 – 36 бо иштироки бевоситаи меъмор бунёд ёфтааст. Дар кошиҳои сафеди равоқи даруни пештоқ номи "Усто ...

Абдулҷаббори Ургутӣ

Услуби хаттотии се нафари аввал -ро минбаъд чандин хушнависон пайравӣ ва аз худ кардаанд, вале тарзу услуби Абдулҷаббориро ҳарчанд кӯшида бошанд ҳам, касе пайравӣ карда натавонистааст. Садри Зиё дар "Рисолаи хаттотон" чунин оварда: "Барои ёд гири ...

Абдулҷалил Балгиромӣ

Абдулҷалил Балгиромӣ - шоири форсизабони Ҳиндустон. Аз бозмондагони содоте, ки бо роҳбарии Абулфараҷи Воситӣ пас аз забти Бағдод аз ҷониби Ҳулокухон с. 1217 ба Балгиром муҳоҷират карда буданд. Мувофиқи маълумоти манбаъҳои адабиву таърихӣ Б. шахси ...

Абдулҷамил (хаттот)

Зодгоҳаш Ҳирот. Дар ҳамон ҷо ба камол расидааст. Дар навиштани хати настаълиқ хеле моҳир будааст. Абдулҷамил дар мадрасаи Султонияи Ҳирот аз сарфу наҳви арабӣ дарс гирифтааст. Аз осори хаттотии ӯ "Хамса" -и Навоӣ китобаташ соли 1484 то замони мо ...

Абдунаим Бобоев

Хатмкардаи факти муолиҷавии Институти давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино 1958. Ходими хурди илмӣ 1958-68, мудири лаб. беҳдошти меҳнат 1968-79 ва мудири шуъбаи гигиенаи Институти таҳқиқоти илмии эпидемиология ва беҳдошт 1979-80, п ...

Абдуннабӣ Фахруззамонии Қазвинӣ

Дар зодгоҳаш – Қазвин илмҳои мутадовилаи замонашро омӯхт ва ба шеъру шоирӣ дар синни камолот майлу рағбат пайдо намуд. Дар 19-солагӣ ба Машҳад омад ва аз он ҷо ба Ҳиндустон рафт. Ба шаҳрҳои Лоҳур, Кашмир сафар кардааст. Соли 1619 дар шаҳри Патна ...

Абдураззоқ ибни Шиҳобуддини Фазлуллоҳ

Дар дарбори хони муғул Абусаидхон шуғли девонӣ дошт. Абдураззоқ шахси нерӯманду ҷанговар буд. Хони муғул Абусаидхон қабл аз маргаш барои ҷамъ кардани амвол аз вилояти Кирмон Абдураззоқро ба унвони намоянда фиристод, лек Абдураззоқ хирочи ҷамъкард ...

Абдураззоқ Махдум

Зодгоҳаш Шош. Дар навиштани анвои хати арабӣ маҳорати баланд дошта, осори классикони адабиёти форс-тоҷикро китобат кардааст. Аз намунаи осори китобаташ то имрӯз маҷмӯаҳои ашъори "Девони Юсуф" китобаташ 1908, таҳти рақами 902, "Девони Фирӯз" китоб ...

Абдурауф Бенаво

Маълумоти ибтидоиро дар хонавода ва мактаби маҳаллӣ гирифт. Ба забонҳои пашту ва дарӣ форсии кобулӣ менавишт. Шеърҳои нахустинаш соли 1934 дар рӯзномаи "Тулӯи афғон" ва маҷмӯаи "Пашту" ба табъ расидаанд. Ба ғайр аз тахаллуси "Бенаво", ки бо он шӯ ...

Абдураҳимбий

Абдураҳимбий, Абдураҳимхон - фарзанди Шоҳрухбийи Атолиқ, хони Хӯқанд. Солҳои ҳукуматаш 1721 – 33, аз сулолаи ӯзбакзабони мингҳо.

Абдураҳмон Азимов

Хатмкардаи Институти давлатии педагогии Кӯлоб 1972. Хизмат дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳи СССР 1972 – 1973, муаллими садорати кафедраи забон ва адабиёти рус. 1973 – 1974 ва раиси Комитети иттифоқҳои касабаи 1974 – 77 Институти давлатии педагогии Кӯл ...

Абдураҳмони Мустаҷир

Абдурраҳмони Самарқандӣ - сайёҳ, мутарҷим, роҳбалад ва ҳамкори олимони рус дар омӯзиши этнография ва географияи Осиёи Миёна.

Абдурраззоқи Самарқандӣ

Падари ӯ зодаи Самарқанд буда, дар қароргоҳи Шоҳрух ҳукмр. 1404 – 47 вазифаи қозигӣ ва имомиро адо мекард. Давраи ҷавонӣ ва донишомӯзии Абдурраззоқи Самарқандӣ, асосан, дар Ҳирот гузаштааст. Ӯ дар ин айём дар баробари анвои илмҳои анъанавӣ аз қаб ...

Абдуррашиди Таттавӣ

Дар шаҳри Таттаи иёлоти Синди Покистон таваллуд ёфта ба камол расидааст. Абдуррашиди Таттавӣ замони салтанати Шоҳиҷаҳон ҳукмронии 1627 – 58 ҳаёт ба сар бурдааст. Ба қалами Абдуррашиди Таттавӣ ду фарҳанги тафсирии забони арабӣ: "Мунтахаб-ул-луғот" ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →